ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 10:07:48  
กกต.จังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
กกต.จังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งระดับจังหวัด จำนวน 8 คน เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 77 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว และได้มีคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 65/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยในส่วนของจังหวัดลำปาง มีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวม 8 คน ได้แก่ 1.นายประสงค์ นิวบุตร 2. พันตำรวจโทพิพิธ บุญมี 3.นายยุทธนา สายสิงห์ทอง 4.รองศาสตราจารย์วิรัตน์ คำดี 5.นายสถิต นิตย์สมบูรณ์ 6.นายสมบัติ สิทธิสถาพรกุล 7.นายสันติ นฤมิตร และ 8.นายสุรพันธุ์ ศรีมงคล
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสามารถเข้าพื้นที่เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีอำนาจแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง หากเจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขตามการแจ้งเตือน ผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับทราบ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจสอบการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งการดำเนินการของพรรคการเมืองและการทุจริตเลือกตั้งด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่มีการขัดขวางการทำหน้าที่ ผู้ขัดขวางมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ขัดขวางโดยใช้กำลังหรือขู่เข็ญ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวโดย : นายปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภา่คย์
บรรณาธิการ : นางสาวกาฐจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 300

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738