ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 12:29:10  
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับ SMEs ภาคเหนือ..//
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับ SMEs ภาคเหนือ..//
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับ SMEs ภาคเหนือ สร้างสรรค์ธุรกิจด้วยนวัตกรรมสู่การสร้างธุรกิจดิจิทัล หนุนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ..//

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนุนยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ผ่านโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการใช้โมเดลการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ดร.สันติ กีระนันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวโครงการฯ ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จากการสำรวจที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าและบริการ พร้อมดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์ที่เคยทำมาตั้งแต่อดีต ไม่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานประกอบการทำงาน รวมทั้งไม่สามารถต่อยอด นำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจของตน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการแนวคิดในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และเป็นที่มาของการดำเนินการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล สำหรับ โครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ในด้านการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล พัฒนาทักษะทางดิจิทัล รวมไปถึงจัดทำแผนเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมกับธุรกิจสำหรับการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ดิจิทัล โดยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นจะมีผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 50 กิจการ ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์กรดิจิทัล โดยในแต่ละรายจะมีแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานในการเปลี่ยนถ่ายสู่องค์กรดิจิทัล ที่เป็นระบบ เหมาะสมและใช้งานได้จริง

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738