ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 13:13:19  
กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนการยกระดับธุรกิจ SMEs พื้นที่ภาคเหนือตอนบน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนการยกระดับธุรกิจ SMEs พื้นที่ภาคเหนือตอนบน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผ่านโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการใช้โมเดลการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและยกระดับการประกอบการธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ประกอบการใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกว่า 150 คน
ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงเล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการแนวคิดในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และเป็นที่มาของการดำเนินการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm)
สำหรับ โครงการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจองค์กรดิจิทัล (Business Transformation to Digital Firm) นั้น เป็นโครงการฯ ภายใต้โครงการตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของกองทุน แนวทางที่ 3 โครงการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ในด้านการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล พัฒนาทักษะทางดิจิทัล รวมไปถึงจัดทำแผนเปลี่ยนถ่ายธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมกับธุรกิจสำหรับการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ดิจิทัล โดยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน) ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 254

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738