ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 17:02:15  
น่าน ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน
น่าน ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน
ประชาชนชาวน่าน ร่วม รับฟังความคิดเห็น ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ความเป็นมาของโครงการ การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เป็นทางหลวงที่สำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางแก้ปัญหาจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมือง ด้านการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองน่าน ซึ่งมีเขตทางแคบได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณการจราจร ที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองน่าน และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดน่านให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในการพัฒนาพื้นที่ใหม่และเพิ่มการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทาง เส้นทางคาดว่าจะอยู่ใกล้กับโบราณสถานและบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 จึงต้องดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจและศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เพื่อศึกษารวบรวมวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและการดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการพัฒนาโครงการพร้อมทั้งเสนอ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการการป้องกันสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอและที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาโครงการรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วรวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ ของประเทศในอนาคต ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีน แก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองน่าน แก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณตัวเมืองน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองน่าน ได้เสนอโครงการ ให้กับกรมทางหลวง เสนอของบประมาณเพื่อสร้างทางเลี่ยงเมือง ป้องกันผลกระทบจากรถบรรทุกหนัก ซึ่งต้องผ่านเข้าตัวเมือง เพื่อเดินทางไปเส้นทาง 101 ต่อไปยัง สปป.ลาว ประเทศจีน หากเข้ามาในตัวเมือง ก็จะมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย ก่อให้เกิดมลภาวะ และโบราณสถานจะทรุดตัว ทางกรมทางหลวง จึงได้มีการเตรียมจัดสรรหางบประมาณ และฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ที่ถนนจะตัดผ่านที่จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738