ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ตุลาคม 2561 / 12:15:31  
จังหวัดลำปาง เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน
จังหวัดลำปาง เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน
จังหวัดลำปาง เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข"ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชนในเขตท้องที่อำเภอเสริมงาม ร่วมพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ชุมชนบ้านศรีลังกา หมู่ที่5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มอาชีพ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ใช้แรงงานนอกระบบเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการทำงานในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงประเด็นความต้องการที่ทางกลุ่มสมาชิก ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยทางกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม ชุมชนบ้านศรีลังกา จึงมีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดหาแหล่งเงินทุน พร้อมกับส่งเสริมเรื่องการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ทั้งในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า การออกแบบ การทำตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านศรีลังกา ได้เกิดความเข้มแข็ง มีหลักและแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจะนำไปพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738