ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 12:09:19  
อำเภอแม่สะเรียง เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
อำเภอแม่สะเรียง เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งสำรวจผู้ที่รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวในปีนี้ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เป็นอันดับแรก

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่าขณะนี้ทางอำเภอแม่สะเรียง ได้เตรียมความพร้อมการรับมือสภาพอากาศหนาว โดยได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มที่ทางอำเภอแม่สะเรียงให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไร้การอุปการะ ผู้พิการทุพพลลภาพ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งคาดว่าฤดูหนาวปีนี้ จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวกว่า 2 หมื่นราย ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่าทางอำเภอแม่สะเรียงได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหนาวได้อย่างทันท่วงที เพียงพอต่อความต้องการความช่วยเหลือ และครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัด อย่างตำบลแม่เหาะ ตำบลป่าแป๋ ตำบลแม่คง และตำบลเสาหิน ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนยอดดอยสูงในถิ่นทุรกันดาร การเดินทางยากลำบาก และมีสภาพอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี และมีอุณหภูมิลดลงอย่างมากในช่วงฤดูหนาว
ทั้งนี้ พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงนี้ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 32 -34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 17 -22 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 6 -12 องศาเซลเซียส โดยอำเภอแม่สะเรียง ได้ประสานให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวังอากาศหนาวถึงหนาวจัด ตลอดจนรักษาสุขภาพ และติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด โดยสามารถสอบถามข้อมูลสาธารณภัย เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 614313 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738