ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 08:18:17  
สมอ. จัดประชุมสัมมนา เผยแพร่ความรู้มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ แก่หน่วยงานองค์กรใน จ.ลำปาง
สมอ. จัดประชุมสัมมนา เผยแพร่ความรู้มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ แก่หน่วยงานองค์กรใน จ.ลำปาง
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลงพื้นที่เปิดเวทีจัดประชุมสัมมนา เรื่อง "มอก.๙๙๙๙ นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน" เดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้ "มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม" ร่วมประสานเครือข่ายเชิญผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟังทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑ - ๒๕๕๖" ซึ่งได้มีการจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนางศิริเพ็ญ กุศลานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการองค์กร กับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานสนับสนุนเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานการพัฒนาองค์กรในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรภาคส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ ซึ่งทางหน่วยงาน สมอ. ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑ – ๒๕๕๖ ทั้งนี้เพื่อจะสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานองค์กรในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน ได้มีการนำมาตรฐานอุตสาหกรรมดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติ โดยองค์กรสามารถที่จะกำหนดวิธีการดำเนินงานได้ด้วยตนเอง เพื่อให้องค์กรได้มีหลักในการบริหารจัดการที่ดี มีหลักแนวคิดในการดำเนินงานที่เหมาะสมเป็นไปในแนวเดียวกันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่สมดุล มีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองและกฎระเบียบ

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738