ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 10:13:00  
ครม. เห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ Smart Visa
ครม. เห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ Smart Visa
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ Smart Visa

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ ในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ Smart Visa ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ปรับปรุงใหม่ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มาปรับปรุงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 1. เพิ่มเติมสาขาวิชาชีพ ที่สามารถขอ Smart Visa ได้อีก 3 สาขา ได้แก่ (1) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 2.เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ Smart Visa โดยให้สามารถใช้ช่องทางพิเศษ หรือ Fast Track ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่ง ในการเข้าออกประเทศไทยได้ 3.ปรับปรุงคุณสมบัติผู้ขอ Smart Visa
นอกจากนี้ ในส่วนเรื่องอายุของวีซ่า จากเดิม อนุมัติครั้งแรกให้ 1 ปี ขยายได้คราวละ 2 ปี โดยต้องตั้งกิจการในไทยภายใน 1 ปี เปลี่ยนเป็น แบ่งอายุวีซ่าออกเป็น 3 ระยะ คือ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี สำหรับกรณีที่ ผู้ประกอบการได้จัดตั้ง Startup ที่เข้าหลักเกณฑ์แล้ว ก็ให้ได้รับ Smart Visa ที่มีอายุ 2 ปีได้ตั้งแต่ครั้งแรก
สำหรับประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับ จากการเข้ามาของผู้ได้ Smart Visa คือ กิจการและร้านค้าทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กโดยรอบพื้นที่ EEC เช่น หอพัก ร้านซักรีด ร้านอาหาร จะขายดีมากขึ้น เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาสู่แรงงานไทยทั้งในภาครัฐและเอกชน ทำให้ภาคการผลิตของอุตสาหกรรม และ SMEs ไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ได้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจริง ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของประเทศ มาช่วยสอน และออกแบบหลักสูตร ทั้งในห้องเรียน และในคอร์สฝึกอบรมระยะสั้น จะช่วยให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างตรงเป้าหมาย และก้าวกระโดด ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ความเป็น 4.0 ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738