ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 13:23:34  
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาดก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาดก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาดก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และก่อสร้างพระรูปหล่อจำลองในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในกลุ่มของโรงเรียนพระบรมราชานุเคราะห์ทั้ง 5 แห่ง

ที่หอประชุมโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาดก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมราถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีพระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการหาทุนทรัพย์เพื่อนำไปก่อสร้างพระบรมรูปหล่อจำลองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำไปประดิษฐานในกลุ่มของโรงเรียนพระบรมราชานุเคราะห์ทั้ง 5 แห่งประกอบด้วยโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราห์ จังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันประดิษฐ์ ในพระบรมราชุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนสันติการาม ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดนครพนม
การจัดงานเทศน์มหาชาติชาดกยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการเรียนในกลุ่มการเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษาและกลุ่มสาระภาษาไทย มีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนนันทบุรี ในพระบรมราชานุเคราะห์แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองน่านให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่าห้าร้อยคน อีกทั้งยังมีตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองน่านส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 10 คน ประกอบด้วยโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนาน่านเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติชาดก
การฟังเทศน์มหาชาดกนี้หากผู้ใดตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการ มหาชาดกนี้เป็นการเล่าถึงการเกิดในชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนไทยรู้จักและคุ้ยเคยกับมหาชาติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฏในหลักฐานในจารึกนครชุม และในสมัยอยุธยาก็ได้มีการแต่งและสวดมหาชาติคำหลวงในวันธรรมสวนะ ส่วนการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่สำคัญในทุกท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่า การฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์มาก....

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738