ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:06:27  
น่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดการแข่งขันกีฑาสี หนูน้อยเกมส์ ปฐมวัย
 น่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดการแข่งขันกีฑาสี หนูน้อยเกมส์ ปฐมวัย
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดการแข่งขันกีฑาสี หนูน้อยเกมส์แผนกปฐมวัย สานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง นักเรียน

ที่ สนามนาริน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาสีหนูน้อยเกมส์แผนกปฐมวัย สานสัมพันธ์ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โดยมีนาย เจตน์ พานิชกุล คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เป็นประธาน เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนแผนกปฐมวัย รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด โดยมีการแข่งขันกีฑาประเภทลู่และลาน อาทิ กระโดดไกล วิ่งแข่ง ขว้างไกล มีนักเรียนชั้นปฐมวัย ปีที่ 1 – 3 คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน ซึ่งการจัดกรีฑาสี ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้สานสัมพันธ์ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้สร้างความสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริให้เด็กได้มีสุขภาพกายและจิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และรู้อภัย ซึ่งเป็นพื้นที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง ในสังคมส่วนร่วมได้อย่างมีความสุข ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตระหนักถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตคน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ได้มีสมรรถนะเหมาะสม ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกรีฑา

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738