ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:29:48  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล และประเภทกลุ่มบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางกระทรวงวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้ทำการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ แก่กระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล และประเภทกลุ่มบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 ประเภท ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่
ประเภทเด็กหรือเยาวชน จำนวน 1 คน คือ นางสาวชลธิชา ญาณะเครื่อง โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ประเภทบุคคล จำนวน 1 คน คือ นางรัตนาภรณ์ สีโย โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ประเภทกลุ่มบุคคล จำนวน 1 กลุ่ม คือ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : นางสุพิน จินดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 105

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738