ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 14:36:59  
กกต. ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 436 องค์กร จาก 10 กลุ่มวิชาชีพ
กกต. ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 436 องค์กร จาก 10 กลุ่มวิชาชีพ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 436 องค์กร จาก 10 กลุ่มวิชาชีพ หลังจากที่ประชุม กกต. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและให้ความเห็นชอบ

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 436 องค์กร จาก 10 กลุ่มวิชาชีพ หลังจากที่ประชุม กกต. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและให้ความเห็นชอบ
โดยมีองค์กรที่ยื่นลงทะเบียนทั้งสิ้น 476 องค์กร ได้รับการประกาศชื่อให้มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็น ส.ว. ทั้งสิ้น 436 องค์กร แบ่งเป็น กลุ่มวิชาชีพ 10 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 52 องค์กร 2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15 องค์กร 3. กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข จำนวน 88 องค์กร 4.กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 57 องค์กร 5.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 องค์กร 6.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 15 องค์กร 7.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 35 องค์กร 8.กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ 83 องค์กร 9. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์ วรรณกรรม จำนวน 38 องค์กร 10. กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 35 กลุ่ม ขณะที่ อีก 40 องค์กร ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อในจำนวนนี้มากถึง 23 องค์กร เป็นกลุ่มสหกรณ์
โดยกรรมการ กกต. มีมติตามที่สำนักงาน กกต. เสนอว่า แม้ตามกฎหมายจัดตั้งสหกรณ์จะไม่เป็นองค์กรที่มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่พฤติการณ์ที่มีการนำผลประโยชน์มาแบ่งปันกันจึงถือเป็นองค์กรที่มุ่งแสวงหาผลกำไร เข้าลักษณะต้องห้ามขององค์กรที่มีสิทธิจะแนะนำชื่อบุคคลสมัครเป็น ส.ว. ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือก ส.ว. 2561 ส่วนที่เหลือเป็นสมาคม สหภาพแรงงาน ที่ยื่นเอกสารไม่ครบตามระเบียบ กกต. หรือจัดตั้งองค์กรมายังไม่ครบ 3 ปี
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน โทร. 0-5352-5621

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : นางสุพิน จินดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738