ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤศจิกายน 2561 / 15:44:24  
ลำพูน-ดันผู้ผลิตและปรรูปลำไย จัดแสดงและจำหน่ายในงานกาชาดประจำปี 2561
ลำพูน-ดันผู้ผลิตและปรรูปลำไย จัดแสดงและจำหน่ายในงานกาชาดประจำปี 2561
พาณิชย์ลำพูน ร่วมกับบริษัท ไทยโทนอินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จํากัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านริมร่อง ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน "กาชาดประจำปี 2561"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไยจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย บริษัท ไทยโทนอินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จํากัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านริมร่อง ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน “กาชาดประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ลำไยจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูปจังหวัดลำพูน อีกทั้งขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการ สำหรับลำไยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ในปีการผลิต 2560/61 มีพื้นที่ให้ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 269,444 ไร่ ผลผลิตรวม 251,086 ตัน มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นลำดับ 2 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดลำพูน หรือสินค้าเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน อีกทั้งประกอบกับจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ตั้งของผู้ประกอบการลำไยของจังหวัดภาคเหนือ และเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ "ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน"
สำหรับงานกาชาดประจำปี 2561 นับเป็นศูนย์ร่วมการจัดนิทรรศการแสดงเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระบรมราชูปถัมภก ที่ทรงมีต่อสภากาชาดไทยตลอด 125 ปี มหรสพและการแสดงที่หาชมได้ยาก นิทรรศการพระบรมราชูปถัมภก 6 แผ่นดิน 125 ปี สภากาชาดไทย ผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ กระบวนรถแห่กาชาดในความทรงจำ การจัดแสดงนิทรรศการว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยาก การประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2561 และการออกร้านของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศ ซึ่งหนึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้นำบริษัท ไทยโทนอินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จํากัด ผู้ผลิตลำไยอบแห้งทั้งเปลือกส่งออก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านริมร่อง ผู้ผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน GI อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนร่วมจัดนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ซึ่งบรรยายมีผู้สนใจเยี่ยมชมทั้งชาวไทย และต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ลำไยภายในงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านริมร่อง โทรศัพท์ 095-2340560 , บริษัท ไทยโทนอินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จํากัด โทรศัพท์ 053-855158

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738