ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 12:06:18  
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานวันคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ หอประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคมนี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ(UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN อีก 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก จึงถือว่าวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(International Anti-Corruption Day)

ในปี 2561 รัฐบาล ได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานและทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันป้องกันการทุจริต สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน

สำหรับจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กำหนดจัดขึ้น ณ หอประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนปณิธานต่อต้านการทุจิตบนใบโพธิ์ การแสดง กิจกรรมถาม – ตอบ จากนั้นในเวลา 09.00 น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จากส่วนกลาง และเวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จะได้เปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดแพร่ พร้อมมอบนโยบายในการป้องกันและปราบปรามกมรทุจริต มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738