ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 12:27:36  
จังหวัดแพร่เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ถึง 2565 ฉบับทบทวน
จังหวัดแพร่เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ถึง 2565 ฉบับทบทวน
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 – 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 – 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา

โดยจะมีการนำเสนอร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 – 2565 และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 ประเด็น ได้แก่ 1.การพัฒฯเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม, 2.การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน, 3.การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 4.การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และ 5.การอนุรักษ์และฟื้นฟฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จากนั้นจึงจะได้สรุปประเด็นและรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 – 2565 และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากผู้เข้าร่วมประชุม

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738