ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 15:43:23  
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562
จังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562 มุ่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากไฟป่าและหมอกควัน และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่านั้น เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี สาเหตุเกิดจากการเผาพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพี่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 2562 ทางจังหวัดแพร่จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในวันนี้(6ธ.ค.61) ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน การแก้ไขปัญหาหมอกควันนั้นยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการงดเผาในที่โล่งทุกชนิด ในปี 2561 ได้ดำเนินการอย่างจริงจังทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน 3 วัน และ hotspot หรือจุดความร้อนลดลงจากปี 2560 เหลือ 224 จุด จาก 300 จุด และในปี 2562 ก็ยังจะขอความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะเกษตรกรงดเผาในที่ทำการเกษตร พร้อมงัด 4 มาตรการเชิงพื้นที่หลักได้แก่ พื้นที่ป่าทั้งป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและเขตเมือง พื้นที่ริมทาง พร้อมการบริหารจัดการด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ มาตรการสร้างความตระหนัก มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง และมาตรการจิตอาสาประชารัฐ โดยกำหนดห้วงเวลาห้ามเผา ปี 2562 ที่อาจจะยังปรับเปลี่ยนโดยยึดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ทั้งนี้จังหวัดแพร่จะได้นำผลสรุปจากการถอดบทเรียนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562 ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738