ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 17:20:55  
แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้า โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย
แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้า โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย
แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมคณะทำงาน ติดตามความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา

ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวดเชียงใหม่ พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวภายหลังการประชุมว่า การประชุมขับเคลื่อนในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างเส้นทางโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงานที่ผ่านมา จากการรับฟังในที่ประชุม ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแผนงานโครงการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ ได้ยื่นคำขอตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 เรียบร้อยแล้ว และได้รับการ “อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการพระราชดำริ เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ที่ขออนุญาตได้เท่าที่จำเป็น ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตตามระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ”ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 ด้านการสำรวจและออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ระยะทาง 33 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการ ณ บ้านหลิม ตำบลอมก๋อย ถึง บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ใช้ระยะเวลาสำรวจออกแบบ ประมาณ 4 เดือนเศษ เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ส่วนตอนที่ 2 ระยะทาง 75 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดสิ้นสุดโครงการ ณ บ้านใหม่ดินแดง ตำบลยางเปียง ไปจนถึง บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ใช้ระยะเวลาในการสำรวจออกแบบ ประมาณ 8 เดือนเศษ ดำเนินการต่อไปในห้วงตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ในส่วนของแผนการขอตั้งงบประมาณมีระยะเวลา 3 ปี
ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับราษฎร และปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738