ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 10:59:42  
ชาวน่าน รวมพลังต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล "รวมพลังคนน่าน ต้านทุจริต คิดทำดี" วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย
ชาวน่าน รวมพลังต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล "รวมพลังคนน่าน ต้านทุจริต คิดทำดี" วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย
ชาวน่าน รวมพลังต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล "รวมพลังคนน่าน ต้านทุจริต คิดทำดี" วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ทำความดีด้วยหัวใจ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่หอประชุม โรงเรียนสตรีศรีน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู -อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 500 คน ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์ปชันสากล ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า “จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์ทุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ” รวมพลังคนน่าน ต้านทุจริต คิดทำดี ในงานวันต่อต้านคอร์ปชันสากล ประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ การเขียนข้อความเพื่อแสดงเจตจำนง มุ่งมั่นที่จะไม่ทุจริตคอร์รัปชันของผู้มาร่วมงาน การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “คนทำดี องค์กรดี” การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา การแสดงของเด็กและเยาวชนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ชมรม To Be Number One และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาวิทยาคม และการรณรงค์ส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดกิจกรรมปลุกพลังคนน่านไม่ทนต่อการทุจริต ที่หน่วยงานของตนเองในกรณีที่ไม่สามารถร่วมกับจังหวัดได้
สำหรับผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ด้านการปราบปรามการทุจริตด้านการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องร้องเรียนกล่าวหา 101 เรื่อง ดำเนินเสร็จ 37 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินิการ 64 เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 250 บัญชี ดำเนินการเสร็จ 140 บัญชี ผลการด้านการป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐได้มีปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี จำนวน 100 แห่ง การเผยแพร่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการทุจริต

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 101

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738