ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:26:46  
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง รวมใจทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง รวมใจทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
จังหวัดลำปาง สานพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมใจทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของชาติ ประกาศเจตนารมณ์ "ไม่ทนต่อความทุจริต"

นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องในวัน “ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง International Anti-Corruption Day” ร่วมกันทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึก รณรงค์ประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งรวมพลังใจชาวลำปาง “ยุติคอร์รัปชั่น สู่ลำปางเมืองสะอาด นครแห่งความสุขและสุจริต” โดยปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดงานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และผู้แทนจากภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่ รวมจำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทนต่อความทุจริต” พร้อมกัน
โดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ผู้แทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ที่ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมต่างได้ร่วมหลอมรวมพลังใจแสดงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้แขนทั้งสองข้างทำเครื่องหมายกากบาก “ACT NOW” เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิเสธว่า “คนลำปาง ไม่เอาคอร์รัปชั่น” ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ ของโลก โดยมีสถิติข้อมูลตัวเลขขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ที่ได้เผยผลการจัดลำดับประเทศไทย เมื่อปลายปี 2559 ตามดัชนีตัวชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ซึ่งองค์กรความโปร่งใสนานาชาติได้ให้คะแนนด้านความโปร่งใสแก่ประเทศไทย 35 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ลำดับที่ 101 ของโลก และในปี 2560 ให้คะแนน 37 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ลำดับที่ 97 ของโลก

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 332

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738