ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 15:13:27  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)  ประจำปี 2561
ส่วนราชการต่างๆใน จ.แม่ฮ่องสอนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

เช้าวันนี้ (7ธค.)จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ที่หอประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งมอบป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริตให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ
ในงานมีการแสดงละครแสดงถึงผลเสียของการทุจริต โดยนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และการจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น การบรรยายเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เนื่องจากเป็นวันที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN)มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ที่เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ดำเนิน ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738