ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 15:59:54  
กศน.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอน
กศน.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สอน
กศน.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ครูและบุคคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. แม่สะเรียง รวม 50 คน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. อำเภอแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง กศน. แม่สะเรียงจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 โดยมีนายจำนง กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ
ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงาน กศน. ได้กำหนดนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ แก่หน่วยงานและสถานศึกษาได้เป็นกรอบทิศทาง และเครื่องมือในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ในการจัดส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ กศน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม เรื่องการพัฒนาศักยภาพครู ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของ กศน. ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมให้บรรลุผล ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738