ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 16:30:49  
จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

เช้าวันนี้ (7 ธันวาคม 2561) ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแผนประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายทั้งด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองของคนในชาติ การประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศสู่ประชาคมโลก ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ที่มุ่งหวังให้มีการสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาล บริการของภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลับไปสู่การกำหนดนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดน่าน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการ กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อาทิ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เสียงตามสาย และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738