ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 19:39:57  
แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันนี้( 7 ธ.ค. 61) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าการทุจริตเป็นภัยร้าย ที่กีดขวาง เกาะกินและ ทำลายทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวและมีบทบาทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ผ่านทางกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การต่อต้านการทุจริตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพลังมวลชนคนรุ่นใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ปัจจุบันปัญหาด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ได้กลายมาเป็นภัยร้ายแรงระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมนับตั้งแต่ชุมชนเล็ก ๆ ไปจนถึงชุมชนระดับประเทศ การคอร์รัปชันนำไปสู่ความถดถอยในด้านศีลธรรม ทำลายความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ ตลอดจนนำมาซึ่งความไม่เป็นธรรมในสังคม และนำมาซึ่งความวุ่นวายของบ้านเมือง ดังนั้นการปราบปรามการคอร์รัปชัน จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคน ที่ต้องให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อความผาสุขของประชาชนคนไทยด้วยกัน
สำหรับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ที่ทางองค์การสหประชาชาติ (UN)ได้ประกาศตามมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738