ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2561 / 18:30:29  
เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" ที่จังหวัดเชียงใหม่..//
เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่   "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" ที่จังหวัดเชียงใหม่..//
รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร หวังถ่ายทอดความรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรกรรม ผสมผสานความรู้เกษตรสมัยใหม่พร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ..//

ที่บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัด “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” มีประชาชนร่วมเข้าชมงานกันอย่างคึกคัก โดยมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และเยี่ยมชมการจัดงานในส่วนต่างๆ รวมทั้งชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนิทรรศการเครือข่าย ชมรถ MJU Gourmet Bus 2477 รถต้นแบบเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตร รวมถึงเที่ยวเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตร ทั้งนี้ การจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ที่เป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาและสั่งสมมายาวนาน เพื่อถ่ายทอดการใช้ประโยชน์สู่สังคมอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความตื่นตัวในแวดวงวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เกิดการใช้ประโยชน์วิชาการด้านการเกษตรในการสร้างงาน เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าตลอดโซ่อุปทาน จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับรากหญ้าไปพร้อม ๆ กับการนำองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำ ส่งเสริมให้เกิด Smart farmers ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในส่วนยอดของปิรามิดให้ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีนวัตกรรมสูง หรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพอเพียง สำหรับ งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” จัดในระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ ซึ่งพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศแล้ว

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738