ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ธันวาคม 2561 / 15:11:19  
จังหวัดน่าน เปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ "อุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาลป่าไม้
จังหวัดน่าน เปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ "อุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาลป่าไม้
จังหวัดน่าน ร่วมกับกรมป่าไม้ เปิดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ "อุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาลป่าไม้ พบมีพื้นที่ป่าคงสภาพอยู่มากกว่า 60% ของพื้นที่ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรป่าไม้

(13/12/61) จังหวัดน่าน ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดเวทีเสียงสะท้อนธรรมาภิบาลป่าไม้ “อุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมาภิบาลป่าไม้ ครั้งที่1 โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานปาฐกถาพิเศษ นโยบายและทิศทางการทำงานของภาครัฐ การบริหารจัดการป่าไม้ให้มีธรรมาภิบาล โดยเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวทีครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายความร่วมมือ สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนในชุมชน คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) มูลนิธิรักษ์ไทย ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลค
สำหรับเวทีนี้ เป็นนโยบายการบริหารจัดการป่าไม้ของไทย มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และกลไกสากลในหลายด้าน แม้จะไม่ได้มีข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีการประกาศเป้าหมายทางนโยบายและได้มีการดำเนินการเพื่อลดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาให้ได้ไม่น้อยกว่า 40% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสอดรับกับปฏิญญา New York Declaration ด้านป่าไม้ ที่นานาประเทศได้ร่วมกันประกาศให้การสูญเสียพื้นที่ป่าลดลงเหลือศูนย์ภายในปี 2030 หรือปี 2573 นอกจากนี้ กรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนภาคสมัครใจ เฟล็กที กับทางสหภาพยุโรป ข้อตกลงนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ซื้อไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปว่า สินค้าไม้ที่มีการค้าขายไปจากประเทศไทย เป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการปลอมปนไม้เถื่อน ซึ่งทางกรมป่าไม้เชื่อมั่นว่า ระบบนี้จะช่วยทำให้เกิดการจัดการป่าไม้ที่มีธรรมาภิบาลได้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการค้าขายไม้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งออกมากยิ่งขึ้น การเปิดเวทีในครั้งนี้ ทำให้ทั้งภาครัฐ ประชาสังคมและชุมชนได้มาร่วมปรึกษาหารือที่จะสามารถเป็นแนวทางที่ดีของการสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้ให้เกิดขึ้นได้ทางหนึ่ง
จังหวัดน่าน ยังมีพื้นที่ป่าที่คงสภาพอยู่ มากกว่า 60% ของพื้นที่ จึงจำต้องเปิดเวทีในการถกประเด็นเกี่ยวกับอุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้ เพื่อการเป็นแหล่งของการสะสมคาร์บอนและการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ สะท้อนแนวทางการส่งเสริมให้การบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศไทยให้มีธรรมาภิบาล เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของประเทศ รวมถึงการแสดงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ /บรรลือ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 695

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738