ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 ธันวาคม 2561 / 15:34:05  
ลำพูน-ชูวิสัยทัศน์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ขับเคลื่อนการรักษาคุณภาพอากาศ สู่การเป็นจังหวัดสะอาดปราศจากหมอกควัน
ลำพูน-ชูวิสัยทัศน์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ขับเคลื่อนการรักษาคุณภาพอากาศ สู่การเป็นจังหวัดสะอาดปราศจากหมอกควัน
จังหวัดลำพูน ระดมผู้เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันหมอกควันและไฟป่า ต่อยอดร่วมรักษาคุณภาพอากาศสู่การเป็นจังหวัดสะอาดปราศจากหมอกควัน ตั้งเป้าให้คุณภาพอากาศต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กำชับให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงและพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการเผาอย่างรัดกุม กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด (60 วันปลอดการเผา) 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

บ่ายวันนี้ (18 ธันวาคม 61) ที่ห้องประชุมจามเทวีศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ทั้งนี้ ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ว่า "ลำพูนจังหวัดสะอาดปราศจากหมอกควัน" เพื่อเป็นการต่อยอดการบริหารจัดการจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำพูนด้านคุณภาพอากาศ ตลอดจนกำหนดเป้าหมายให้จังหวัดลำพูน มีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จำนวนวันที่ฝุนละอองขนาดเล็กเกินกว่า 10 ไมครอน ต้องไม่ เกินเกณฑ์มาตรฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกิน 2 วัน และจำนวนจุดความร้อนหรือ Hotspot ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2559 - 2561) ร้อยละ 20 หรือไม่เกิน 222 จุด บริหารจัดการผ่านมาตรการระบบ Single Command ทั้งการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าในพื้นที่อำเภอเสียงสูง ซึ่งได้แก่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจระดับอำเภอในทุกอำเภอของจังหวัดลำพูน ตลอดจนกำชับให้ทุกพื้นที่จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดการเผา จัดทำแนวกันไฟพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเตรียมการรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเข้มข้น ทั้งด้านของการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า การบำรุงรักษาแนวกันไฟ ตรวจลาดตระเวนลักลอบจุดไฟเผาป่า ปฏิบัติงานดับไฟป่าเฝ้าระวังไฟป่า จัดตั้งอาสาสมัครและตั้งชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ตั้งด่านจุดสกัดการตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง สร้างชุมชนต้นแบบที่ไม่เผาป่า และขยายผลสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และอาชีพหาของป่าล่าสัตว์ ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายอาสาสมัครในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐ โดยกำหนดช่วงเวลาประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด (60 วันปลอดการเผาปี 2562) ในวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738