ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มกราคม 2562 / 14:48:35  
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ที่จังหวัดลำปาง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ที่จังหวัดลำปาง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ที่จังหวัดลำปาง

ในโอกาสที่ นายกรัฐมตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 /2562 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562ที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ การทำงานของรัฐบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเพื่อผลักดันโครงการสำคัญ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.20น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การแกะสลักและวิถีชีวิตชุมชนบ้านหลุก มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย เพื่อการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนนำมาจัดสรรให้กับราษฏร ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน 30 ราย และมอบหนังสือแสดงโครงการ ป่าชุมชนให้แก่ประชาชน จำนวน 5 แห่ง ตามนโยบายรัฐบาลในการเร่งขยายป่าชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก และเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังโรงงานอินทราเซรามิค อำเภอเมืองลำปาง เพื่อพบปะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและผู้ประกอบการเซรามิค ไม้ ครั่ง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริม “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”ของรัฐบาล และเดินทางไปยังสะพานรัษฎาภิเศก และ Street Art ริมแม่น้ำวัง ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและ Creative Tourismของรัฐบาล
เช้าวันรุ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปยังอาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พบปะ เด็กและเยาวชนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก เยาวชน ตามนโยบายรัฐบาล เช่น ชมรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่“อ่านฉัน” ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือจังหวัดลำปาง ชมนิทรรศการ “ลำปางปลายทางฝัน” สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากนั้นเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562
เวลาประมาณ 14.00น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังโรงเรียนแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งเป็น Partnership School และเป็นต้นแบบในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ICT สะเต็มศึกษาและการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาตามนโยบายรัฐบาล จากนั้นเดินทางไปสักการะวัดพระธาตุลำปางลวง นมัสการเจ้าอาวาส เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พบปะประชาชนที่มารอต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางก่อนจะเดินทางกลับในเวลา 16.50น.

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738