ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2562 / 14:39:20  
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเผยความคืบหน้าการตั้งศูนย์press centerในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเผยความคืบหน้าการตั้งศูนย์press centerในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเผยความคืบหน้าการตั้งศูนย์press centerในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดลำปาง

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในโอกาสที่นายกรัฐมตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 /2562 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ที่จังหวัดลำปางเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ การทำงานของรัฐบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเพื่อผลักดันโครงการสำคัญ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ในส่วนของการเตรียมงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้รับการประสานงานจากสำนักนายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้ง press center หรือศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน เพื่อรองรับสื่อมวลชนจากส่วนกลางและสื่อมวลชนภูมิภาค
เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ให้ใช้สถานที่ ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนส่วนกลาง ส่วนที่สองคือ สื่อมวลชนในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และส่วนของสื่อโซเชียล รวมกว่า 500 คนนอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุน wifi จากบริษัท ทีโอที(จำกัด)มหาชน โดยสามารถเชื่อมต่อ wifiได้พร้อมกันถึง 200 ชุด และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ 120 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 6 เครื่อง ซึ่งในวันที่ 10มกราคม 2562 จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็น พร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738