ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มกราคม 2562 / 14:43:00  
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นครเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และหน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง รวมทั้งเกิดความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตรงกับคำขวัญที่ว่า“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดนาน้อยตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การแข่งขันตอบปัญหา การเล่นเกมส์ เก้าอี้ดนตรี แจกขนมและของรางวัลต่างๆ มากมาย
เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมประกวดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทร.054-324195

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738