ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 13:32:35  
เทศบาลตำบลป่าแมต จ.แพร่ ทำ MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและชุมชนน่าอยู่
เทศบาลตำบลป่าแมต จ.แพร่ ทำ MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและชุมชนน่าอยู่
เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดความยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่ ลด ละ เลิก ปฏิเสธ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก ตั้งเป้าภายในปีนี้ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บจาก 8 ตันต่อวัน ให้เหลือ 7 ตันต่อวัน

นายสุทธิพันธ์ ทองไหล นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต กล่าวว่า เทศบาลตำบลป่าแมตดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตำบลป่าแมตทั้งหมด จำนวน 15 หมู่บ้าน มีอาณาเขตประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ติดกับเขตเทศบาลเมืองแพร่ มีประชากรจำนวนกว่า 12,300 คน และประชากรแฝงอีกกว่า 3,000 คน มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ร้านค้า ร้ายอาหาร สถานประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รวมหลายแห่ง ทำให้ในแต่ละวันเกิดขยะมูลฝอยที่เข้าสู่กระบวนการจัดเก็บของเทศบาลฯ สูงถึง 8 ตัน ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแมตได้เริ่มดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและบริหารจัดการขยะมูลฝอยมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่มนำร่องจัดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน หมู่บ้านปลอดถังขยะ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับหมู่บ้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

และในปีนี้เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเกิดความยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่ ตามหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เทศบาลตำบลป่าแมตจึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ วัด สถานศึกษา สถานประกอบการโรงงานต่างๆ จำนวน 36 แห่ง และภาคประชาชน หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร อีกกว่า 200 ราย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการลดปริมาณขยะในชุมชนตามหลัก 3Rs และในปีนี้ได้เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้า ตลาด ในการลด ละ เลิก ปฏิเสธ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก แล้วหันมาบริโภคอาหารที่บรรจุในภาชนะทดแทนโฟมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และให้มีการจัดการขยะเปียก ขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบาย “จังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟม(NO FOAM) ลดการใช้ถุงพลาสติก และจัดการขยะเปียก”

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าแมต ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีนี้ ให้ลดปริมาณขยะที่เทศบาลฯ จะต้องจัดเก็บลงจาก 8 ตันต่อวัน ให้เหลือ 7 ตันต่อวัน และลดลงอีกมากกว่านี้ในอนาคต

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738