ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 14:41:00  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดลำปาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดลำปาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดลำปาง

(9ม.ค62) ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานประชุมผู้รับผิดชอบด้านในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ในโอกาสการจัดประชุมคณะรัฐมตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1 /2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ที่จังหวัดลำปาง มีประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดลำปางได้พัฒนาและได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดลำปางได้กำหนด “จุดเน้น” ในการพัฒนาเชิงรุกที่มุ่งผลสัมสิทธิ์ ภายใต้ปฏิบัติการ“เดินหน้าลำปางสร้างสรรค์ปันสุข” ประกอบด้วย 8 วาระ ได้แก่ ลำปางตามรอยเท้าพ่อ ลำปางเกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพ ลำปางปลายทางฝัน ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างงสรรค์ ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ ลำปางปันสุข ลำปางแข็งแรง และภูมิใจลำปาง
ซี่งวาระลำปางปันสุข เป็นการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมระบบสวัสดิการ ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งการช่วยเหลือโดยตรงในสิ่งที่จำเป็นต่อการยังชีพ ผ่านบัตรสวัสิการแห่งรัฐ และการให้ความรู้ สนับสนุนอย่างรอบด้านเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้ยากไร้ ให้สามารถพัฒนายืนอยู่ได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738