ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 14:43:11  
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ "แยกก่อนทิ้ง"
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ "แยกก่อนทิ้ง"
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ "แยกก่อนทิ้ง"

นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย จากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ทำกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนคนในพื้นที่ให้ช่วยกันลดปริมาณขยะ“แยกก่อนทิ้ง”ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น ที่ บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยมีกลุ่มพลังมวลชนจากท้องที่ชุมชนต่างๆทั้งข้าราชการ ประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนสถานศึกษาทั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 800 คน เข้าร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางจังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด“แยกก่อนทิ้ง ลดขยะ ลดมลพิษ” เพื่อเป็นการรณรงค์เชิงรุก สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอย ตลอดจนเพื่อต้องการให้ประชาชนหันมาร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยการรณรงค์ได้เน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักวิธีการ 3 ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะก่อนที่จะเข้าสู่ระบบกำจัดปลายทาง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738