ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 14:44:09  
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดงานวันสาธิตและจัดทำแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ครั้งที่ 1
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดงานวันสาธิตและจัดทำแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ครั้งที่ 1
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จัดงานวันสาธิตและจัดทำแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ครั้งที่ 1

(8ม.ค.62)ที่หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ตลอดฤดูกาลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจ โดยมีเกษตรกรมาร่วมงาน 100 ราย
ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การปลูกข้าวโพดโดยใช้เครื่องปลูกแบบล้อหมุน ฐานที่ 2 การใช้ปุ๋ย และการปฏิบัติดูแล ฐานที่ 3 การจัดการศัตรูพืช ฐานที่ 4 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ ฐานที่ 5 การตลาดซื้อขายผลผลิตนอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ นิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภารัฐและภาคเอกชน
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณ ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทำให้ต้องนำเข้าพืชวัตถุดิบอื่นเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางจึงได้จัดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ ทั้งนี้ อำเภอวังเหนือ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 939 ราย พื้นที่ 3,919 ไร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการผลิต การตลาดแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738