ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 15:46:34  
เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเสริมศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเสริมศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเสริมศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

วันนี้ (10 ม.ค.62) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมศาสตร์พระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ในโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพน้ำลัด เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชน
นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่า กิจกรรมศาสตร์พระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ทุกเพศ ทุกวัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มีบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากระดับชุมชนให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพของชุมชน สุขภาวะชุมชน เพื่อความอยู่ดีมีสุข จากบุคลากรกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย บรรยายให้ความรู้แก่ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำกลุ่มแกนนำชุมชน สมาชิกกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 300 คน

ข่าวโดย : นางสาวรังศิญา วังซ้าย นศ.ฝึกประสบการณ์ สวท.เชียงรา
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด โทร 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738