ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 16:06:14  
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการวัด-ประชา-รัฐ สร้างสุข
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการวัด-ประชา-รัฐ สร้างสุข
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จัดโครงการวัด-ประชา-รัฐ สร้างสุข สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้ (10 ม.ค. 62) จิตอาสาอำเภอแม่ลาน้อย ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนกว่า 100 คน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ และภายในวัดโวหารคุณ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีนายเอนก ทาสัก ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานเปิดโครงการฯ
นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย กล่าวว่า โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการจับคู่กับวัดในลักษณะ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 1 วัด เน้นการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เกื้อกุล เน้นการพึ่งพาตนเอง และรวมกลุ่มกันอย่างมีพลัง ผ่านกลไก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดระบบวางระเบียบวัดให้เป็นพื้นที่สัปปายะด้วยวิถี 5 ส. สำหรับปฏิบัติธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการทำกิจกรรมพุทธศาสนา โดยจะส่งให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการดูแลพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738