ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 16:10:21  
จังหวัดเชียงราย ประกาศมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2562 ฝ่าฝืน จับ ปรับจริง
จังหวัดเชียงราย ประกาศมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2562  ฝ่าฝืน จับ ปรับจริง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประกาศมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ย้ำทุกภาคส่วนห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี ปรับ 150,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย มักประสบปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการระงับเหตุดังกล่าวจำนวนมาก จังหวัดเชียงราย จึงได้เตรียมความพร้อมการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากมลพิษ จากหมอกควัน ไฟป่า และการเผาในที่โล่ง โดยให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงกำหนดมาตรการให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน งดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 หากตรวจพบว่า พื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน (hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป
สำหรับช่วง ก่อนและหลัง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ขอให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว จัดทำแนวกันไฟ พร้อมแจ้งขออนุญาตผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน ในพื้นที่ เพื่อประสานขอกำลังเจ้าน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมิให้เกิดไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติและไฟลุกลามเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจำคุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ให้มีการจัดระเบียบการเผาเตรียมพื้นที่ทำกิน เจ้าของที่ดิน จะต้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ห้ามไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปพื้นที่ป่า หากไฟลุกลามเข้าเขตป่าจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด และหากพบเห็นไฟไหม้ป่า แจ้งสายด่วน 0 – 5371 – 2603 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : นายชาคริต สุยะหลาน น.ศ.ฝึกประสบการณ์ สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : นางสาวกนกพร เพียรช่างคิด สวท.เชียงราย 053-702-642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 384

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738