ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 16:12:30  
จ.พะเยาประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562
จ.พะเยาประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562
จังหวัดพะเยาประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562 ผู้ว่าฯ ย้ำการพัฒนากว๊านพะเยา ให้พิจารณาเรื่องการใช้พื้นที่กว๊านพะเยาในเรื่องการท่องเที่ยว และกีฬาร่วมด้วย

วันที่ 10 ม.ค. 62 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562 ที่ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการประชุมในส่วนของจังหวัดพะเยา ระหว่าง นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน , การปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยา , การพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก , โครงข่ายคมนาคมทางบก , โครงข่ายคมนาคมทางราง , การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 , การพัฒนาคุณภาพชีวิต , การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวพะเยาหลวงพระบาง
โดยคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบโครงการได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโครงการ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงาน ทุกโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ที่มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่กว๊านพะเยา งบประมาณ 160 ล้านบาท การศึกษาออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยาและไฟส่องสว่าง งบประมาณ 30 ล้านบาท การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และการส่งเสริมการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา ทั้งเรื่องของการบำบัดน้ำเสียก่อนลงสู่กว๊านพะเยา การศึกษา ออกแบบถนนรอบกว๊านพะเยาและไฟส่องสว่างที่ต้องการให้ความสำคัญกับการทำวิจัยคนทุกกลุ่ม รวมถึงเรื่องของขอบเขตการใช้พื้นที่กว๊านพะเยา การพิจารณาเรื่องของ การใช้ประโยชน์จากว๊านพะเยาโดยเฉพาะทางด้านกีฬา และการท่องเที่ยว ให้พิจารณาเพิ่มท่าเรือในกว๊านพะเยา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ที่นั่งเรือชมกว๊านพะเยา


ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738