ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 18:03:05  
แจ้งเตือนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ภายใน 30 มกราคม 2562
แจ้งเตือนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ภายใน 30 มกราคม 2562
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถต่อทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอที่จดทะเบียน

นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาฯ รับผิดชอบการจดทะเบียนจำแนกรายละเอียดประเมินศักยภาพ และประสานให้หน่วยงานภาคีที่มีภารกิจเกี่ยวข้องดูแล เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละวิสาหกิจชุมชนนั้น ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งเรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถต่อทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอที่จดทะเบียน โดยทำการยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสำคัญ จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2), เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3), สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ, หนังสือมอบอำนาจ, บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2 หรือ ท.ว.ช.3 สูญหาย), ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก และแผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้ ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีอายุ 2 ปี โดยจะประกาศต่อทะเบียนหลังสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มาตรา 8 หากเมื่อครบกำหนดและไม่ต่อทะเบียน จะยังไม่ทำการตัดสิทธิ์ทันทีแต่จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปดำเนินส่งเสริมกิจการของวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ ต่อไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5362 0498

ข่าวโดย : นายอัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738