ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2562 / 18:21:09  
โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"
โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย"
โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และให้เกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (10 ม.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลนครพิงค์จัดการประชุมวิชาการสัญจร เขต 1 – 3 ในโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” (Save Thais from Heart Diseases) ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 ซึ่งมีนายแพทย์อเนก กนกศิลป์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ , นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ , นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัญฑิตกุล หัวหน้าภารกิจด้านอำนวยการ และนายแพทย์วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม ร่วมการประชุมและอภิปรายกลุ่มในการประชุมครั้งนี้
นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ระบุว่า สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบสาขาโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนไทยในระดับต้นๆ ดังนั้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจตลอดจนการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน จึงได้จัดโครงการ “10,0000 ดวงใจปลอดภัย ด้วยพระบารมี” ในปี 2556 และต่อเนื่องมาเป็นโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานการส่งต่อระบบเครือข่าย ซึ่งการอบรมให้ความรู้ ผลิตตำรามาตรฐานการรักษา ผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อดูแล Server โปรแกรม Thai ACS Registry ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จึงได้ดำเนินงานโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ พัฒนาขีดความสามารถระบบส่งต่อและขยายการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ตามเครือข่ายบริการ (Service Plan) โดยให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้รับการรักษาโดยยาสลายลิ่มเลือด หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจได้อย่างรวดเร็ว


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738