ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 10:52:36  
จังหวัดลำพูน อบรมเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ติดเชื้อ) เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายความยั่งยืน
จังหวัดลำพูน อบรมเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ติดเชื้อ) เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายความยั่งยืน
จังหวัดลำพูน จัดอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ติดเชื้อ) ตามโครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายความยั่งยืน

วันนี้ ( 11 มกราคม 2562 ) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จัดอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ติดเชื้อ) ตามโครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายความยั่งยืน จังหวัดลำพูน มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ โดยมีนายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ( รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ) เป็นประธานเปิดอบรม
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การให้ความรู้ในด้านนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง , การบริหารจัดการขยะจังหวัดลำพูน สู่ความยั่งยืน , สถานการณ์ แนวทางการดำเนินงาน การจัดการขยะติดเชื้อ จังหวัดลำพูน , มาตรฐานการจัดการขยะติดเชื้อและการบันทึกข้อมูล และมาตรการการป้องกันอันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738