ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 13:42:59  
อำเภอแม่สะเรียง มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ตำบลแม่ยวม
อำเภอแม่สะเรียง มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ตำบลแม่ยวม
อำเภอแม่สะเรียง มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่ราษฎรตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราษฎรที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในตำบลแม่ยวม ได้มาตรวจสอบสิทธิ์และเข้ารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเจ้าหน้าที่ไทยนิยมยั่งยืนอำเภอแม่สะเรียง นำโดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า การมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ เป็นการมอบบัตรในส่วนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งตำบลแม่ยวม ได้ลงทะเบียนไว้ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ์ จำนวน 325 คน เสียชีวิต 1 คน โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ได้ทันทีไปตลอดปี 2562 เจ้าของบัตรฯ สามารถเบิกถอนเงินได้เฉพาะที่ตู้กดเงินสดของธนาคารกรุงไทยฯเท่านั้น โดยใช้รหัส 6 ตัวท้ายของหมายเลขประจำตัว 13 หลักของเจ้าของบัตร เพื่อเปลี่ยนรหัสบัตร 6 หลักตัวใหม่ที่เจ้าของบัตรต้องตั้งขึ้นใหม่ก่อน ถึงจะสามารถกดเงินสด หรือนำไปซื้อสินค้าที่ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านถุงเงินประชารัฐ
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ไม่ได้มารับในวันนี้ สามารถติดต่อได้ที่ งานสำนักงานอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 และหากผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับบัตร สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใน 1 ปี โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการขอการรับบัตร
ในกรณีที่ไม่สามารถมารับบัตรด้วยตนเองได้ ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นรับแทน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีสิทธิ์ต้องลงลายมือชื่อรับบัตรในเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไว้เป็นหลักฐานการรับมอบบัตร ต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายบัตรด้วย

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738