ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 14:28:00  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาละอาชีพ Thailand 4.0
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาละอาชีพ Thailand 4.0
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาละอาชีพ Thailand 4.0 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

วันนี้ (11 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ลานอาคารวชิรดารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาละอาชีพ Thailand 4.0” โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมแนะแนว และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องงานอาชีพ ตลอดจน เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทางศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง
ทั้งนี้ นโยบายรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาไทยในปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้เป็นกลไกในการสร้างคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้ก้าวหน้า มั่นคง สมดุล และยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมแนะแนวถือเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากยังมีผู้เรียนเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่สามารถค้นหาศักยภาพและความสามารถของตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมแนะแนวจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจตามศักยภาพขอตนเอง จนนำไปสู่การพัฒนาและการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / อาทิตยา พรหมรักษา
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 321

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738