ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 14:35:32  
ปศุสัตว์แม่ลาน้อย เดินหน้าตรวจโรงฆ่าสัตว์
ปศุสัตว์แม่ลาน้อย เดินหน้าตรวจโรงฆ่าสัตว์
ปศุสัตว์แม่ลาน้อย ลงพื้นที่ตรวจโรงฆ่าสัตว์ พร้อมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี2562 ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

ที่ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอปาย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำแม่ลาน้อย นำเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานด่านกักสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตามาตรฐานในการผลิตเนื้อสัตว์ ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยดำเนินการตรวจ โรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง เป็นโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย และโรงฆ่าสัตว์เอกชน ของนายทองสุข บุญคำมา บ้านแม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย
นอกจากนี้ ที่บ้านแม่แลบ ม.6 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำแม่ลาน้อย นำโดยนายพีรพัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ ร่วมกับสำงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย จัดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี2562 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำเกษตรปลอดการเผา รวมทั้งได้จัดกิจกรรมเวทีชุมชน วิเคราะห์ปัญหา และศักยภาพกลุ่ม พร้อมจัดทำแผนชุมชนและแผนการเรียนรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแม่สามแลบรวม 80 คน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738