ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 16:24:00  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พบปะ พร้อมรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พบปะ พร้อมรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการเชียงราย นำทุกภาคส่วนจัดหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่แบบครบวงจร พร้อมพบปะ เยี่ยมเยือน รับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (11 ม.ค 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน หมู่ 15 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน ได้พบปะประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่ และเคาน์เตอร์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชน สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ในรูปแบบการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ส่วนราชการได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้รัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้ตรงจุด
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบทุนการศึกษา และสิ่งของให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน เงินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย จำนวน 6 ราย รวม 7,200 บาท มอบพันธุ์ปลา จำนวน 2 ถุง ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด เครื่องนุ่งห่ม จำนวน 100 ชุด และข้าวสาร จำนวน 1,000 ถุง
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและทันตกรรม การให้บริการตัดผมฟรี บริการรับขึ้นทะเบียนที่ดินในสวนป่า การให้ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมและปฏิบัติการเมื่อเกิดไฟป่า อีกทั้ง มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยมี ประชาชนทั้งในและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจมาใช้บริการ เป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : นางสาวรังศิญา วังซ้าย นศ.ฝึกประสบการณ์ สวท.เชียงรา
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด โทร 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738