ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 16:25:24  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2562
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2562
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2562 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

วันนี้ (11 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2562 พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
โดยมีประเด็นสำคัญในการตรวจราชการคือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , การบริหารจัดการขยะมูลฝอย , โครงการเพื่อรักษาเถียรภาพราคายางพารา , โครงการประสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา , การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย , ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอ , การเตรียมการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า เนื่องด้วยได้รับนโยบายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดูแลสอดส่องในด้านการบริหารรัฐวิสาหกิจ การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ จึงได้เน้นย้ำให้ผู้ตรวจราชการดูแล พิจารณา เพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง ไม่ให้เกิดปัญหา อีกทั้งยังเน้นย้ำในเรื่องเกี่ยวกับสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกำชับให้ตรวจสอบดูแล สถานการณ์ภายในจังหวัด โดยให้หน่วยงาน องค์การ และการปกครอง ช่วยกันสอดส่องดูแลมากขึ้น
ทั้งนี้ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เน้นในเรื่องของมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 ตามแนวทางการบริหารจัดการ 5 มาตรการ คือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การสร้างความตระหนัก การลดปริมาณเชื้อเพลิง การบังคับใช้กฎหมาย และทีมประชารัฐ โดยการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การกำหนดกติกาห้ามการเผาของหมู่บ้าน และจัดตั้งกองทุนสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738