ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 21:03:45  
กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านละอูบ อ.แม่ลาน้อย
 กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านละอูบ อ.แม่ลาน้อย
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพี่อต่อยอดการท่องเที่ยว บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายปฐพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพี่อต่อยอดการท่องเที่ยว บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีว่าที่พันตรี รณยุทธ์ มโนวงศ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมทีมงานครอบครัวพัฒนาชุมชนแม่ลาน้อย และคณะกรรมการ ผู้แทนและสมาชิก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมนำเยี่ยมชนสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการผลิตของกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วยกลุ่มผ้าทอละว้าบ้านละอูบ กลุ่มตีเครื่องเงินบ้านละอูบ กลุ่มกาแฟบ้านละอูบ และกลุ่มโฮมสเตย์บ้านละอูบ
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า บ้านละอูบ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนชาติพันธุ์ละเวื้อะ หรือละว้า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นได้แก่ ผ้าทอลั๊วะ เครื่องเงินสินค้าส่งออกต่างประเทศ และกาแฟ มีโฮมเสตย์รองรับนักท่องเที่ยว ชิมอาหารพื้นบ้าน ศึกษาวิถีชีวิตชาวละเวื้อะ โดยเป็น 1ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แสดงขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ข่าวโดย : ธนากร ลังการพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738