ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 08:09:17  
จ.ลำปาง มอบปัจจัยการผลิต เดินหน้าส่งเสริมงานอาชีพแก่เกษตรกรชาวบ้านในชุมชนพื้นที่
จ.ลำปาง มอบปัจจัยการผลิต เดินหน้าส่งเสริมงานอาชีพแก่เกษตรกรชาวบ้านในชุมชนพื้นที่
เกษตรลำปาง ขยายผลต่อเนื่องขับเคลื่อนงานเชิงรุก โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรออแกนิคส์ นำกล้าพันธุ์พืชคุณภาพมอบเป็นปัจจัยสนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย หวังพัฒนางานอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานอาชีพ ขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกจังหวัด “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ร่วมกันนำปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมอบแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.แม่ทะ พร้อมจัดกิจกรรม “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการทำการเกษตรแบบคุณภาพ” จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “เทคนิคการขยายและปลูกพืชสมุนไพร ตามมาตรฐานออแกนิคส์ EU และ USDA ออแกนิคส์” แก่กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกพืชสมุนไพรอำเภอแม่ทะ โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมและเพาะปลูกสมุนไพรออแกนิคส์ บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการจะสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการปลูกพืชสมุนไพรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้แนวคิดเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยการนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติร่วมพบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้าน ทำการมอบแนวทางและชี้แจงการดำเนินงานแผนการพัฒนาอาชีพของจังหวัดลำปาง ตามนโยบายสำคัญของรัฐด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พร้อมได้ร่วมเป็นสักขีพยานส่งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สำหรับใช้ในการปลูกพืชสมุนไพรให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร อ.แม่ทะ รวมจำนวน 50 ราย ประกอบด้วย ปุ๋ยคอก จำนวน 1,000 กระสอบ กล้าพันธุ์กระเจี๊ยบแดง 6,500 ต้น และกล้าพันธุ์ใบเตยหอมอีก 5,300 ต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738