ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 18:19:36  
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31อำเภอแม่แจ่ม เร่งเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่พบปะ ประชาชนของนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 มกราคม 2562

นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในส่วนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ในการรองรับการลงพื้นที่พบปะ พี่น้องประชาชนของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ขณะนี้โรงเรียนมีพร้อมเกือบ 100% ในการรองรับกิจกรรมดังกล่าว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 เพื่อรับเด็กด้อยโอกาสที่มีความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ได้แก่ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ (ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี) เด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กถูกทำร้ายทารุณ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กเร่ร่อน แรงงานเด็ก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย และอำเภอดอยหล่อ ปัจจุบันมีนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คน สำหรับการเตรียมข้อมูลในการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จะนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการบริหารจัดการขยะ และปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค เพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขา ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการต่อระบบประปาภูเขามาจากน้ำตกแม่ปาน ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วงที่มีการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ทั้งนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านของการอำนวยความสะดวก การจราจร การจัดสถานที่ การจัดเตรียมเอกสารในการนำเสนอ และการดูแลความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738