ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2562 / 00:21:00  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน CIV บ้านหนองเงือก บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน CIV บ้านหนองเงือก บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV ( หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ) ซึ่งทั้งสองหมู่บ้าน มีการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผ้าทอในครัวเรือนที่มีชื่อเสียง ของอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ พบปะผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ผ้าฝ้ายทอมือ หมู่บ้านหนองเงือก และ หมู่บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอำเภอป่าซาง และชาวอำเภอป่าซางให้การต้อนรับ โดยคณะ ได้เยี่ยมชม วัดหนองเงือก ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปกรรมพื้นบ้านเมืองเหนือสมัยเก่า ที่ซุ้มประตูหน้าวัดสร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านนาเป็นซุ้มประตูโขงประดับด้วยลวดลายวิจิตรพิศดารแสดงให้เห็นถึงฝีมือทางสถาปัตยกรรมของช่างสมัยโบราณ จากนั้นได้เยี่ยมชมการผลิตรองเท้า จาวยอง ซึ่งเป็นการนำจากยางรถยนต์ ที่ไม่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ในชุมชน และเยี่ยมชมการทอผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มสตรี บ้านหนองเงือก และดอนหลวง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผ้าทอในครัวเรือนที่มีชื่อเสียง ของ อำเภอป่าซาง
“ บ้านหนองเงือก ” ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการสืบทอดงานหัตถกรรมทอผ้าฝ้ายจากรุ่นสู่รุ่น โดยหัตถกรรมในช่วงแรกจะเป็นการทอฝ้ายเพื่อใช้เอง ภายในครอบครัว เนื่องจากในสมัยก่อนเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มหาซื้อได้ยาก โดยผู้ชายจะใช้เวลาว่างจากการ ทำนาและปลูกพืช มาปลูกและดูแลต้นฝ้าย ส่วนผู้หญิงจะนำฝ้ายมาทอมือด้วยกี่ทอ จะมีตั้งแต่ เสื้อผ้า ผ้าห่ม ไปจนถึง ผ้าเช็ดตัว ส่วนเครื่องใช้กี่ทอ ก็คือ ตุง หรือ ธง โดยตุงสามารถสะท้อนถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม คติ ความเชื่อทางล้านนา และพุทธศาสนา ได้อย่างชัดเจนและตุงยังถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวยองในการเข้า มาแสดงถิ่นฐานอย่างชัดเจน ปี พ.ศ. 2546 หมู่บ้านดอนหลวงได้เริ่มจัดงาน “สืบสานตานานฝ้ายงามหนองเงือก” ขึ้นเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นได้จัดงานเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดจัดงานวันที่ 9 - 12 เมษายนของทุกปี ปัจจุบัน ททท.ได้บรรจุงานเทศกาลนี้ลงในปฏิทินการท่องเที่ยว
บ้านดอนหลวง หมู่บ้านชาวยองที่มีการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นการทอเพื่อใช้ภายในครัวเรือน แต่เมื่อมีการทอมากขึ้นจึงมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหมู่บ้านจนพัฒนาเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับแม่บ้านและมี การถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันจนกลายเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือแห่งหนึ่งของ จ.ลำพนู โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าฝ้ายขึ้นในปี 2535 และในปี พ.ศ. 2546 หมู่บ้านดอนหลวงได้ ริเริ่มจัดงาน “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ขึ้นเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นได้จัดงานเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์แรกของเดือน เม.ย. ของทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และคงอยู่ของการทอผ้าฝ้าย โดยมีศูนย์จำหน่ายสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข่ายกลุ่มทอผ้า หัตถกรรมพื้นบ้าน ทำให้บ้านดอนหลวง มีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าฝ้าย ทอมือ ผ้าบาติก ไม้แกะสลัก และเสื้อผ้าสาเร็จรูป
บ้านหนองเงือกได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายกลุ่มผ้าทอของจังหวัดลำพูน ร่วมกับบ้าน ดอนหลวง ฝ้ายทอมือของหมู่บ้านหนองเหงือกยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม และมีการนำลวดลายดั้งเดิมมาประยุกต์ให้ทันยุคทันสมัยโดยการเพิ่มความสลับซับซ้อนและเล่นสีสันในลวดลาย เช่น ลายเกล็ดเต่าลูกอม ลายเกล็ด เต่าหมู่ ลายเกล็ดเต่าจิ๋ว ลายเกล็ดเต่าตา ลายดอกช้าง ลายดอกนก ลายดอกบัวเครือ ลายดอกขอ ลายไทย เป็นต้น ลวดลายของฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือกจึงหลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนให้บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวงเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ( หมู่บ้าน CIV ) ซึ่งทั้ง 2 หมู่บ้านได้จัดตั้งถนนสายหัตถกรรมจำหน่ายสินค้าผ้าทอ ชุมชนมีโฮมสเตย์รับรองนักท่องเที่ยวด้วย .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738