ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มกราคม 2562 / 16:19:25  
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดลำพูน ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยหลัก บวร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดลำพูน ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยหลัก บวร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดลำพูน ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยหลัก บวร

บ่ายวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2562) ที่วัดป่าบุกตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ติดตามการดำเนินงานภาพรวมการขับเคลื่อนโครงการของจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องหมู่บ้านป่าบุกชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมกับเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านป่าบุก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับทางคณะสงฆ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายสำคัญต่างๆโดยนำหลัก บวร ในการขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยพร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกหมู่บ้านชุมชนนำหลักการทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เพื่อร่วมกันพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ชุมชนบ้านป่าบุกเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัล จากความร่วมมือร่วมใจความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทำให้ได้รับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติระดับประเทศประเภทชุมชนขนาดเล็ก ในปี พ.ศ 2555 ถึง 2557 จนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะเป็นแหล่งเรียนรู้ของการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญในปีพ.ศ. 2557 ชุมชนแห่งนี้ได้มีการรณรงค์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ด้วยชุมชนมีหลักคิดในการพัฒนาชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาชุมชนและมีความสามัคคีน้ำหนึ่งอันเดียวกันนำไปสู่การร่วมกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่สร้างสมาชิกชุมชนอุดมด้วยหลักคุณธรรม สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738